คำชี้แจง

        แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถานศึกษา

การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จากต่างประเทศ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค และการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ
การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ