แบบประเมินฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถานศึกษา

การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ