แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2563)

 

คำชี้แจง

        แบบประเมินฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

การดำเนินการในการเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข/ทางราชการกำหนด (กรมอนามัย)

การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา