แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564)


คำชี้แจง

        แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา ฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564) จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถานศึกษา

การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ